Thông báo Pháp lý

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

I. SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Trang web này (“Trang này”) được cung cấp cho đối tượng sử dụng cá nhân với các điều khoản và điều kiện quy định trong Thông báo pháp lý này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện quy định trong Thông báo pháp lý này.

NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG THÔNG BÁO PHÁP LÝ NÀY THÌ BẠN  KHÔNG NÊN TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY NỮA VÀ THOÁT RA KHỎI TRANG NÀY NGAY.

Mundipharma có quyền sửa đổi bổ sung các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào bằng cách công bố các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi bổ sung trên trang web này. Tất cả sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào thời điểm được đăng trên Trang web này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi bổ sung, bạn không nên tiếp tục truy cập vào trang web này và nên thoát khỏi trang web này ngay lập tức. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau ngày mà các sửa đổi bổ sung có hiệu lực, thì việc bạn sử dụng trang web này được xem là thỏa thuận vô điều kiện và rõ ràng của bạn chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi bổ sung.

II. NHỮNG LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Trang web này do Mundipharma Pte. Ltd. (“Mundipharma”) lập ra, sở hữu và điều hành Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo hộ toàn bộ theo luật bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và luật sở hữu trí tuệ khác của Singapore. Bạn có thể truy xuất và hiển thị nội dung của trang web này trên một màn hình máy tính hoặc in một bản duy nhất các nội dung của trang web này cho mục đích cá nhân, giáo dục, phi thương mại, với điều kiện là bản sao vẫn còn có bản Thông báo Pháp lý này. Nghiêm cấm in ấn, sao chép, phân phối, xuất bản hoặc sửa đổi thêm bất cứ phần nào trong trang web này trừ khi được cho phép trong trang web này hoặc bởi sự đồng ý bằng văn bản của Mundipharma theo yêu cầu bằng văn bản của các cá nhân.

III. HẠN CHẾ SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY
Mundipharma không nêu bất cứ điều gì liên quan đến độ khả dụng, độ chính xác, hay đầy đủ của các nội dung trong trang web này. Trang web này chỉ chứa thông tin chung về sản phẩm có thể có hoặc có thể chưa có ở một quốc gia hoặc một khu vực nào đó của thế giới, có thể hiện đã có dưới các thương hiệu hoặc tên sản phẩm / thương hiệu ở các nước khác nhau và, nếu có thể khác nhau, có thể đã được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận cho lưu hành hoặc sử dụng với các chỉ định và hạn chế khác nhau ở các nước khác nhau.

Tùy từng thời điểm, Trang web này có thể chứa các thông tin liên quan đến nhiều bệnh lý, tình trạng sức khỏe, y tế và thể chất khác nhau và các phương pháp điều trị các bệnh lý này. Đối với các nhà cung cấp và người tiêu dùng không phải trong ngành y tế, thông tin đó không thể dùng để thay thế cho lời tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác. Bạn không nên sử dụng các thông tin trên trang web này để chẩn đoán một vấn đề sức khỏe hoặc thể chất hoặc bệnh tật. Trong mọi trường hợp, người sử dụng trang web này phải luôn tham khảo ý kiến một bác sĩ và / hoặc chuyên gia y tế khác liên quan đến các vấn đề sức khỏe.

Mặc dù Mundipharma áp dụng những nỗ lực hợp lý để có thông tin chính xác và cập nhật trong trang web của mình, Mundipharma không bảo đảm hoặc nêu ra cam kết về độ chính xác của các thông tin này, các thông tin đó có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Mundipharma không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung trên trang web của mình. Mundipharma không theo dõi, kiểm tra hay xác nhận bất kỳ thông tin do các bên thứ ba cung cấp để đăng tải trên trang web này và các thông tin này có thể không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời. Cho dù Mundipharma áp dụng những nỗ lực hợp lý để để cho phép truy cập liên tục vào trang web này thì việc truy cập vào trang web này vẫn có thể bị gián đoạn, hạn chế hoặc chấm dứt vào bất cứ lúc nào. Trang web này có thể cung cấp liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác không liên kết với Mundipharma. Việc cung cấp các đường dẫn sang các trang web khác chỉ nhằm tạo sự thuận tiện cho người sử dụng  trang web này. Mundipharma không xem xét tất cả các trang web có thể được liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang web này. Việc nhấp vào liên kết đó dẫn bạn đến bất kỳ trang web nào thoát ra khỏi trang web này là nguy cơ của riêng bạn. Mundipharma không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại vật chất hoặc sức khỏe nào phát sinh do việc người dùng truy cập đến các trang web đó.

Nếu trang web này cho phép người truy cập vào trang web có cơ hội để gửi tin nhắn, bạn không được gửi hoặc chuyển các tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, kích động, kích dâm hoặc xúc phạm hay tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi được coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật dưới hình thức khác.

IV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Mundipharma cung cấp các nội dung trong trang web của mình chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, giải đáp các quan tâm chung và giáo dục. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý không dựa trên bất cứ thông tin nào trong tài liệu này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp Mundipharma đều không chịu trách nhiệm về việc bạn dựa trên bất cứ thông tin nào trong đó và Mundipharma cũng không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất cứ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt do hậu quả, gián tiếp hoặc thiệt hại do bị trừng phạt do hậu quả của việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trong trang web này hoặc các tài liệu trong bất cứ trang web nào có thể được liên kết với trang web này, ngay cả khi người đại diện được ủy quyền của Mundipharma đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Luật hiện hành có quyền không cho phép giới hạn hoặc loại trừ một số trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy những hạn chế hoặc loại trừ trong điều khoản này có quyền không áp dụng cho bạn. Trong mọi trường hợp thì tổng mức trách nhiệm dân sự của Mundipharma đối với bạn về tất cả các thiệt hại, mất mát, và nguyên nhân dẫn đến hành vi tố tụng cho dù nguyên nhân dẫn đến hành vi tố tụng này là đòi bồi thường trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, do sơ suất), hoặc nếu dưới bất cứ hình thức nào khác cũng sẽ không vượt quá 2000 đô la Singapore.

V. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “GIẢ THIẾT” VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI RỘNG NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MUNDIPHARMA TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGỤ Ý ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MUNDIPHARMA KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG CÁC TÀI LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI, KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC KHUYẾT ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ CHỨA TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. MUNDIPHARMA KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC NÊU RA BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HAY KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY VỀ MẶT CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC. BẠN (CHỨ KHÔNG PHẢI MUNDIPHARMA) PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HAY CHỈNH SỬA CẦN THIẾT. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬYCÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

VI. VẤN ĐỀ VỀ THẦM QUYỀN XÉT XỬ
Trang web này do Mundipharma điều khiển và vận hành từ văn phòng của mình. Mặc dù Internet mang bản chất toàn cầu, các luật quy định phương thức các công ty dược phẩm được phép truyền đạt thông tin y tế hoặc thông tin sản phẩm thì không phải như vậy. Mỗi quốc gia thiết lập riêng cho mình các quy tắc, quy định và pháp luật. Kết quả là, thông tin được phổ biến trong một quốc gia cụ thể có thể không thích hợp để sử dụng ngoài quốc gia đó. Các thông tin trên trang web này được thiết kế để phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Các thông tin trên trang web này chỉ dành cho người dân tại Việt Nam truy cập và sử dụng. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam mà không tạo ra bất cứ nguyên tắc nào về xung đột của pháp luật. Tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết theo thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án tại  Việt Nam. Nếu bất cứ điều khoản của Thỏa thuận này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được vì lý do nào đó, thì điều khoản đó sẽ được coi là bị loại ra khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất cứ điều khoản nào còn lại. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề chính trong Thỏa thuận.

Trang web này có thể liên kết đến các trang web khác do các công ty liên quan đến Mundipharma lập ra, một số công ty đó ở bên ngoài Việt Nam. Những trang web đó có thể có thông tin chỉ thích hợp với các nước hoặc nơi đặt máy chủ của các trang web đó. Bạn không nên suy diễn bất cứ nội dung gì trên trang web là chương trình giới thiệu, hoặc chào mời cho bất cứ sản phẩm hoặc sử dụng bất cứ sản phẩm nào mà không được pháp luật và các quy định của quốc gia nơi bạn cư trú cho phép. Mundipharma không cam kết rằng tài liệu trong trang web phù hợp hoặc có thể sử dụng được ở các nơi khác. Những người chọn truy cập vào trang web này từ các địa điểm khác là do quyết định riêng và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương nếu có và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

VII. CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB NÀY
Không được phép dẫn các liên kết khác đến trang web này nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Mundipharma, và nếu được phép thì phải theo yêu cầu của Mundipharma. Để được phép liên kết đến trang web này, bạn hãy click vào mục “Yêu cầu Truyền thông” dưới mục “Liên hệ với chúng tôi”.

Bản quyền © 2016 Mundipharma Pte Ltd, Singapore. Bảo lưu mọi tác quyền.

Tên sản phẩm thể hiện bằng chữ in nghiêng đậm là Nhãn hiệu đã được Đăng ký Bảo hộ của Mundipharma và các công ty thành viên của Mundipharma.

VIII. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Việc xử lý thông tin cá nhân của Mundipharma tuân thủ theo luật về quyền riêng tư hiện hành của Việt Nam . Đặc biệt, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân theo phương thức thiện tâm và chừng mực. Mundipharma sẽ không xử lý thông tin cá nhân trái với ý định mà người sử dụng trang web này đã nêu rõ với Mundipharma.

IX. NHẬN DẠNG CÔNG TY
Văn phòng đại diện Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd. đã đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, số điện thoại: (08) 7300 1299.