KHỐNG CHẾ BỆNH UNG THƯ

Chiếm tỷ lệ một nửa số bệnh nhân ung thư toàn cầu, châu Á đang phải đối mặt với một thách thức tạo nên áp lực rất lớn lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Không chỉ các nước phát triển trong khu vực sẽ phải đối mặt với áp lực này, các nước ít phát triển hơn trong khu vực cũng sẽ chịu áp lực ngày càng tăng. Hầu hết các chính phủ nhận thức được thách thức đang đến gần của bệnh ung thư ở châu Á, và đang triển khai các kế hoạch quốc gia về kiểm soát ung thư, đề ra hoạt động ứng phó chiến lược về y tế công cộng chống căn bệnh này.

Báo cáo “Khống chế bệnh ung thư: Thực trạng các kế hoạch quốc gia về kiểm soát ung thư”, do Mundipharma ủy nhiệm và EIU (Economist Intelligence Unit) soạn thảo, tìm cách đánh giá một cách định tính mức độ và hiệu quả của các kế hoạch đó. Báo cáo này cũng nhằm xác định các biện pháp thực tiễn tốt nhất có thể chia sẻ để cải thiện các kế hoạch kiểm soát bệnh.

“Khống chế bệnh ung thư” – Báo cáo ủy nhiệm bởi Mundipharma và soạn thảo bởi EIU về thực trạng các phương án kiểm soát bệnh ung thư cấp quốc gia tại châu Á: